Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied en definities

De algemene verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd "de algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst op de website van Be-Different, gevestigd in Sentier du Bois Hanin 4, 1473 Glabais, België, hierna "de verkoper" genoemd.

Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de verkoper en de consument.

- De verkoper" en "de klant" worden hierna gemeenschappelijk  aangeduid als "de partijen".

- De website is "www.be-different.site".

- De "Gebruiker" is de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

- De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.

- De "consument" is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit.

De huidige voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn. Zij sluiten in ieder geval eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de consument uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper, zodat de consument door het plaatsen van een bestelling bij de verkoper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de daaraan gekoppelde rechten en plichten aanvaardt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen op zijn website verschijnen.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van product(en) die op een later tijdstip geplaatst worden.

 

Bestelling.

Om te bestellen op de online shop www.be-different.site, kan de gebruiker beslissen om al dan niet een ledenaccount aan te maken (zie volgende sectie).

Het hele bestelproces wordt uitgevoerd in het Frans, Nederlands of Engels.

De gebruiker selecteert met behulp van de knop "Toevoegen aan winkelwagen" het gewenste product of de gewenste producten die hij of zij in zijn of haar winkelwagen wil plaatsen. Hij geeft de gevraagde informatie aan zoals het leveringsadres en zijn e-mailadres voor de communicatie met betrekking tot zijn bestelling. Hij controleert de juistheid van de bestelling en doet vervolgens de betaling van zijn bestelling.

Na ontvangst van de bevestiging van de betaling van de bestelling door de bank, ontvangt de consument per e-mail een overzicht van zijn bestelling, met inbegrip van zijn ordernummer, de bestelde producten en hun prijzen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de door de klant verstrekte gegevens duidelijk onjuist of onvolledig zijn, of wanneer er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling.

 

Registratie op de Be-Different.Site shop (Klant account)

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een lidmaatschapsaccount te hebben op de online shop www.be-different.site door zich te registreren via het online formulier. De gebruiker heeft toegang tot zijn klantenzone door in te loggen met zijn login (e-mailadres gedefinieerd tijdens de registratie en het wachtwoord). De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord.

Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. In geval van het vergeten van het wachtwoord heeft het lid de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord aan te maken. Dit wachtwoord is de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn "mijn account" gedeelte en het is de gebruiker daarom verboden om deze informatie door te geven of te communiceren aan een derden. Bij gebreke daarvan kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker.

De gebruiker zal gevraagd worden om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te leveren. Hij verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken.

Het doel van de gegevensverzameling is het creëren van een "ledenaccount". Met deze account kan de klant de geschiedenis van zijn bestellingen op de site raadplegen. Indien de gegevens van de ledenrekening na een technische storing of in een geval van overmacht zouden verdwijnen, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft.

De verkoper behoudt zich het exclusieve recht voor om het account van elk lid dat van deze algemene voorwaarden is afgeweken te verwijderen (bijvoorbeeld als het lid bij zijn inschrijving onjuiste informatie verstrekt).

 

Prijzen

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen.

Elke verhoging van de BTW (belasting op de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering wordt opgelegd, zal automatisch aan de klant worden aangerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs van het artikel, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze van levering en de plaats van levering.

 

Betaling

De consument kan betalingen doen :

- Ofwel door overschrijving op rekening BE0567.424.264 BIC GKCCBEBB

- Ofwel via het beveiligde platform met kredietkaart (Visa, Mastercard) of debetkaart (Bancontact, Maestro, enz.).

De consument is verplicht de volledige prijs direct bij de bestelling te betalen, voorafgaand aan de levering.

 

Beschikbaarheid

De producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, liggen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling of een wijziging van zijn bestelling.

 

Levering

De leveringskosten worden vóór betaling aan de consument meegedeeld en hebben enkel betrekking op de levering in België, Frankrijk en Luxemburg.

Voor elke andere plaats van levering moet de consument contact op nemen met de klantenservice via e-mail op info@be-different.site.

De levering gebeurt door Bpost op het adres dat de consument bij zijn bestelling op de website "www.be-different.site" heeft opgegeven.

De consument is verplicht de zichtbaar goede staat en conformiteit van de aan hem geleverde of door hem afgehaalde producten te controleren op het voorziene afhaalpunt.

De consument kan een pakket weigeren op het moment van de levering als hij een afwijking opmerkt met betrekking tot de levering (ontbrekende producten, beschadigd pakket, enz.). Elke anomalie moet door de consument verplicht worden aangegeven op de leveringsbon in de vorm van een handgeschreven vermelding,  vergezeld van zijn handtekening en deze anomalie moet worden meegedeeld (via e-mail info@be-different.site  binnen de 2 dagen na de datum van ontvangst van het packet. Deze datum van ontvangst van het pakket wordt automatisch meegedeeld door BPost aan de verkoper.

Om zijn weigeringsrecht te doen gelden, moet de consument de beschadigde of gebrekkige verpakking(en) openen in aanwezigheid van de vervoerder en de beschadigde goederen laten terugnemen.

Indien de consument niet aan deze eisen voldoet, kan hij zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en hoeft de verkoper niet in te gaan op het verzoek van de koper om zijn weigeringsrecht uit te oefenen.

Als de consument het pakket per ongeluk heeft geweigerd, kan hij vragen om het terug te sturen door de portokosten voor de nieuwe verzending vooraf te betalen. Ook voor bestellingen waarvoor de verzendkosten ten tijde van de bestelling zijn aangeboden, dienen portokosten te worden betaald.

In geval van een leveringsfout (indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving) moet elk terug te betalen product in zijn geheel, enkel per post  naar Be-Different worden teruggestuurd, in zijn originele verpakking met de originele labels die niet van het artikel zijn losgemaakt en in perfecte staat zijn.

Elk gebrek dat het gevolg is van een onhandigheid van de koper is niet toe te wjizen aan de verkoper.

Deadlines

Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de verkoper zich ertoe de producten binnen de 2 tot 10 werkdagen te leveren  na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

De leveringstermijnen kunnen variëren in geval van overmacht (staking, slecht weer, ...).

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan alleen ingeroepen worden als de vertraging belangrijk is en als deze te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

De consument zal geen beroep kunnen doen op de leveringstermijnen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering in te stellen.

 

Terugkeer en herroepingsrecht

Deze bepalingen gelden alleen voor consumenten die online aankopen doen.

Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving kan de consument binnen de 14 dagen na het in ontvangst nemen van het product een herroepingsrecht uitoefenen, zonder boete en zonder opgave van redenen. Wanneer deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan hij dit melden:

Indien hij geen klantaccount heeft op de online shop www.be-different.site: door middel van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op het volgende adres of door te klikken op de volgende link: https://be-different.site/doc/Formulaire-de-retractation.pdf, die zal worden afgedrukt en verzonden, voorafgaand aan de terugzending van het pakket, per e-mail naar info@be-different.site.

Als hij een klantaccount heeft op de online shop www.be-different.site: rechtstreeks vanuit zijn klantenzone via zijn bestelhistoriek, door de bij de bestelling horende regel te selecteren, de artikelen te selecteren, de reden van de terugzending te specificeren en op de knop "product retourneren" te klikken.

Bovendien moet de consument binnen de 14 dagen na de beslissing van het herroepingsrecht het (de) product(en) waarvan hij heeft afgezien in perfecte staat terugsturen in de originele verpakking, samen met de factuur/leveringsbon, en dit op eigen kosten en risico naar de Be-Different, Sentier du Bois Hanin 4, 1473 Glabais in België, sturen.

De producten mogen niet gedragen zijn en mogen geen sporen vertonen van welke aard ook (make-up, parfum, waspoeder, enz.). + originele labels die aan het item zijn bevestigd. Indien de producten gedragen zijn of defecten vertonen als gevolg van oneigenlijk gebruik is geen terugbetaling mogelijk. Indien dit het geval is, zal de terugzending worden geweigerd en zal de verzender de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket moeten betalen.

De consument moet de producten die niet bij hem passen per post terugsturen met een traceerbaarheid van het pakket. Zorg ervoor dat u het trackingnummer van uw retourzending bewaart dat eventueel wordt opgevraagd.

Indien het geretourneerde pakket Be-Different niet bereikt, zal het niet mogelijk zijn om een onderzoek te starten met de leveringsdiensten om hen te vragen het pakket te lokaliseren en kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de terugbetaling of de omruiling van het (de) betrokken product(en).

De kosten van terugzending in geval van herroeping blijven volledig ten laste van de consument.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal de verkoper de betaalde bedragen binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending van de consument alleen per bankoverschrijving terugbetalen, ongeacht de oorspronkelijke wijze van betaling.

Een consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dat product.

Om hygiënische redenen worden de onder de rubriek "Accessoires" genoemde artikelen niet teruggenomen of geruild, evenals de producten die in een speciale aanbieding of in solden worden aangeboden.

De klantenservice is beschikbaar tijdens de openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Retouradres : BOUTIQUE BE-DIFFERENT, Sentier du Bois Hanin 4 in 1473 Glabais – België

 

Vorderingen

Eventuele klachten over de levering of de conformiteit van het product met betrekking tot zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief worden ingediend op het volgende adres: BOUTIQUE BE-DIFFERENT, Sentier du Bois Hanin in 1473 Glabais – België, binnen de 8 dagen na de levering van de bestelling of de kennisgeving van de beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt.

Indien dit niet het geval is, wordt er geen rekening mee gehouden en wordt de consument geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de producten.

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de op deze site aangeboden dienst of enige andere gerelateerde dienst moet binnen 30 dagen na de dag van het ontstaan van het probleem dat aanleiding gaf tot de claim worden ingediend, ongeacht welke wet of regel van het recht daartegenover staat. Indien een dergelijke vordering niet binnen de  30 dagen wordt ingediend, zal deze nooit uitvoerbaar zijn voor een rechtbank.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, foto's, logo's, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan de op de website of de catalogus van de verkoper aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te leasen, te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs dus geen enkele sessie van intellectuele eigendomsrechten in welke hoedanigheid dan ook.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie :

Deze voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de winkel BE-DIFFERENT, Sentier du Bois Hanin 4 in 1473 Glabais – België, BTW-nummer BE 0567.424.264  met de site www.be-different.site en anderzijds de koper-consument.

Alle voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Luik in België bevoegd.